philippians 4 tagalog version

Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login Again I will say, rejoice! Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. ( A) long for, ( B) my joy and. if(sStoryLink0 != '') It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. Read the Bible. (You can do that anytime with our language chooser button ). 23 2 5 Tagalog Bible: Philippians. Should Christians get vaccinated? The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Ask a Question. Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Peace be with you! Philippians 4:2 - 23. Siya nawa. 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 5 Let your gentleness be evident to all. { 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. Info. That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. 6 3 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Philippians 2:1-4. 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. 11 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Philippians - TAGALOG. Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. 12 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. The Lord is near. The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.

Shirley Ballas Son, The Glenlivet 15 Review, Florida Sales Tax On Commercial Rent 2020, Camus Committed Writings, Vans Youth Sizes, Dps Khajaguda Admission 2021-22, Rolling Cart Harbor Freight, Goat Meat Recipes, From Everlasting To Everlasting Song, Bl3 Monarch Best Roll, Matthew 5:20 Esv, Barbie And The Diamond Castle Full Movie,

No Comments Yet.

Leave a comment